اس ام اس

گاهی اوقات دلم تنگ طمع تلخ اشک هایم می شود

و آرام می بارم و می نوشم …

گویی قهوه ای تلخ از جنس حقیقت می نوشم …

چه کسی می گوید قهوه تلخ است؟

قهوه در برابر روز گار تلخم شیرین ترین نوشیدنی عالم حساب می شود …اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهقهوه فقط یادآور است …

یاداور لحظات شیرین با تو بودن …

قهوه شیرین است …

خیلی شیرین …اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهکافه چی بر روی میزها شعر می نویسد

اینجا طعم دلتنگی ها از قهوه هم تلخ تر است … !اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهقهوه چی زیاد قهوه ام را شیرین نکن

طعم روزگارم کم از تلخی قهوه ات نیستاس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهاین گونه نیا که هر از چند گاهی باشد

نیا دنیایم را آرامشم را سکوت اجباری روزهایم را نریز به هم …

که مجبور باشم مدیون قهوه خانه شوم

از بس که خاکستر و دود سیگار مهمانش می کنم

نیا لعنتی

اینگونه گذرا نیااس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهدیگر بازی بس است

بیا شمشیر ها را کنار بگذاریم و فنجانی چای بخوریم

اما چرا دستان تو خونی و پشت من می سوزد؟اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهمن سرد

هوا سرد

برف سرد

زمستان سرد

تو با من سرد

دنیای من سرد

همه چیز سرد

ولی فنجان قهوه ام گرم

این تضاد برای یک لحظه مرا به آرامش می برداس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهکاش بعضیا

اگه ول می کنن می رن

اگه تنهات می ذارن

نگن که دلیلشون واسه انجام بعضی کارا چی بوده

بذارن همونطور فک کنیم اون کارا رو از روی دوست داشتن

یا اینکه دوست داشتن کاری واسمون انجام بدن انجام دادن

بذارن یه باور خوب خوب ازشون داشته باشیم

یه باور به شیرینیه اولین قهوه

نه به تلخیه آخرین قهوهاس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوه

کافه را گرد دلتنگی گرفته

صندلی های خالی

فنجان هایی از تنهایی لبریزاس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهیک فنجان درد دل بدون شکر برای تو آورده ام

بنوش… تا از دهان نیفتاده… بنوش…اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهآب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم و تو فال قهوه بگیری

وقتی آخر همه شعرهای من تو می آیی

و ته همه فنجان های تو من می روماس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهامشب دلم تو را می خواهد

نشسته روبروی صندلی مقابلم

در سکوت سرد این کافه

تا تو مرا در آغوش کشیاس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوههوا سرد شده …

نه ! نه …

هوای من سرد شده …

حتی گرفتن فنجان قهوه هم ، دردی را دوا نمی کند …

گرمای وجودت را می خواهم …

چرا صندلی رو به رو خالی ست ؟اس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهدر ته فنجان قهوه ام کفش های توست

فقط نمی دانم می آیی یا می رویاس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهدسته ی کاغذ بر میز در نخستین نگاه ِ آفتاب

کتابی مبهم و سیگاری خاکسترشده کنار ِ فنجان ِ چای از یاد رفته

بحثی ممنوع در ذهن

احمد شاملواس ام اس عاشقانه درباره کافه و قهوهکام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود ، جای تو خالی اما …


منبع:fun-center.ir